Spring over hovedmenu

Psykisk arbejdsmiljø

Lyttende kollegaer i samtale

Det psykiske arbejdsmiljø skal være sikkert og sundt, og færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger. Det fremgår af trepartsaftalen fra december 2020, hvor der blev sat nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2030.

Målet er, at arbejdspladserne arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige risici i det psykiske arbejdsmiljø. Det skal være med til at sikre, at betydeligt færre lønmodtagere oplever ubalance mellem høje krav i arbejdet og lav indflydelse i arbejdet, samt at betydeligt færre lønmodtagere udsættes for krænkende handlinger, vold eller trusler om vold på arbejdet.

Derfor gennemfører Arbejdsmiljørådet – i samarbejde med andre centrale aktører – initiativer, der styrker den forebyggende indsats på arbejdspladserne og bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø.

Udvalgte brancher og måltal

I trepartsaftalen er der udpeget en række brancher, hvor det er særligt relevant at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, bl.a. fordi de brancher har en særlig høj forekomst af problemer relateret til psykisk arbejdsmiljø. For de udpegede brancher aftales der konkrete mål for, hvor meget man forventer reducere problemerne og styrke forebyggelsen inden for psykisk arbejdsmiljø frem mod 2030.

Læs mere om måltal på brancheniveau

Særligt fokus på seksuel chikane

Arbejdsmiljørådet er optaget af behovet for at klæde arbejdspladserne på, så de kan forebygge og håndtere seksuel chikane og krænkende handlinger. Derfor står Arbejdsmiljørådet bl.a. bag en række gode råd til, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere seksuel chikane, uanset om den udøves af ansatte eller ledere på arbejdspladsen eller af borgere/kunder. Desuden bakker Arbejdsmiljørådet op om en række kampagneaktiviteter, som på forskellig vis understøtter, at man på arbejdspladserne tager fat om emnet. 

Find materiale vedrørende forebyggelse af seksuel chikane her

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2022 en aftale om seksuel chikane, som skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladserne. Aftalen har fokus på bedre forebyggelse og håndtering af seksuel chikane. Arbejdsmiljørådet bakker op om de initiativer i aftalen, der ligger inden for arbejdsmiljøområdet.

Læs mere om trepartsaftalen om seksuel chikane her

Gode råd til at styrke det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet nogle gode råd til, hvordan man som arbejdsplads bedst håndterer en række emner, som har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Resultatet er en række pjecer, som findes herunder.

Gode råd til forebyggelse af vold

At blive udsat for vold i forbindelse med arbejdet kan have store konsekvenser, både for de involverede og for arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at I løbende og systematisk arbejder med forebyggelse. Her kan I få 10 gode råd til, hvordan I bedst forebygger fysisk og psykisk vold fra mennesker, som I kommer i kontakt med gennem jeres arbejde.

Hent pjecen med anbefalingerne her

Gode råd ved inklusion af kolleger med nedsat arbejdsevne

Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet en række anbefalinger til, hvordan I som arbejdsplads tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø, når I inkluderer medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Det er væsentligt for en vellykket inklusion, at der er fokus på det psykiske arbejdsmiljø – både for medarbejderen med nedsat arbejdsevne og for de øvrige kolleger på arbejdspladsen.

Hent pjecen med anbefalingerne her

Gode råd når der sker forandringer på arbejdspladsen

Omstruktureringer, ændringer i driften og andre typer forandringer er et grundvilkår for de fleste arbejdspladser i dag. Det er vigtigt for det psykiske arbejdsmiljø, at forandringer gennemføres og håndteres på en velovervejet og god måde. Her kan I få en række anbefalinger til, hvordan I på arbejdspladsen tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø, når I står over for forandringer.

Hent pjecen med anbefalingerne her