Spring over hovedmenu

Kemi i arbejdsmiljøet

Hænder tager blå handske på for at beskytte mod kemi i arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljørådet har gennem en årrække haft fokus på kemi i arbejdsmiljøet, og understøtter det øgede fokus på kemi i den politiske aftale om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet har i perioden 2019-2020 fokus på forebyggelse af arbejdsbetingede hudsygdomme, der er den tredje hyppigst anmeldte sygdom efter muskel- skeletsygdomme og psykiske sygdomme. Arbejdsmiljørådet vil i samarbejde med øvrige aktører sætte fokus på forebyggelse af arbejdsbetinget hudsygdom bl.a. ved at prioritere indsatser rettet mod målgrupper, hvor problemet er størst.

Arbejdsmiljørådets udtalelse vedr. chrom 6

Et bredt politisk flertal har tilsluttet sig Arbejdsmiljørådet udtalelse vedr. chrom 6, hvor Arbejdsmiljørådet foreslår, at grænseværdien for chrom 6 sænkes til det laveste niveau i EU.

Efter fire år er målet, at grænseværdien sænkes yderligere, medmindre der viser sig at være tekniske, økonomiske eller kontroltekniske hensyn, der gør, at det ikke er muligt. Herudover har parterne foreslået en række supplerende indsatser, der skal være med til at sikre beskyttelsen af de ansatte.

Læs udtalelsen her

Epoxy og isocyanater

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet en række anbefalinger om forebyggelse i arbejdet med epoxy og isocyanater til beskæftigelsesministeren. Anbefalingerne kom i forlængelse af nogle arbejdsskadesager i vindmølleindustrien tilbage i 2015 og er baseret på forskning og erfaringer fra både eksperter og praktikere samt inspireret af internationale løsninger.

Implementeringen af anbefalingerne er forankret i en følgegruppe, der har til opgave at følge fremdriften med anbefalingerne og står desuden til rådighed for og samarbejde med de aktører, der hver især har fået en rolle i forhold til de enkelte anbefalinger.

Følgegruppen afrapporterer løbende til Arbejdsmiljørådet, der efterfølgende giver en status til beskæftigelsesministeren.

Nedenfor kan du læse anbefalingerne og bilagene, der indeholder opsamlinger fra arbejdsgruppens møder samt gruppens kommissorium og sammensætning.

Læs anbefalingerne her

Læs bilagene til anbefalingerne her


Nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet en række anbefalinger vedrørende nanomaterialer og arbejdsmiljø til beskæftigelsesministeren. Anbefalingerne er blevet til på baggrund af en arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af Arbejdsmiljørådet, og med faglig bistand fra Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ud over de konkrete anbefalinger afdækker arbejdsgruppens arbejde udfordringerne ved teknisk fremstillede nanomaterialer, vurderer tilgængeligheden af information omkring materialerne og ser nærmere på behovet for forebyggende foranstaltninger samt øget forskning.

Der er nedsat en nano-arbejdsgruppe under Arbejdsmiljørådet, der løbende følger implementeringen af anbefalingerne.

Læs anbefalingerne her


Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

I samarbejde med Dansk Center for Nanosikkerhed, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø har Arbejdsmiljørådet udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – et der er henvendt til virksomheder, og et der er henvendt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

Faktaark til virksomheder

Faktaark til leverandører, importører og producenter


Reproduktionsskadende stoffer 

Der fødes mere end 60.000 børn i Danmark hvert år. Langt de fleste mødre arbejder både før og under graviditeten. Faktorer i arbejdsmiljøet kan påvirke frugtbarhed, graviditet og fosterets udvikling. Det er imidlertid kun en beskeden andel af alle kemikalier, der er undersøgt for deres potentiale for at give reproduktionsskader. Arbejdsmiljørådet har ønsket at få viden om sammenhængen mellem kemisk arbejdsmiljø og reproduktionsskader i Danmark. I denne rapport fra NFA beskrives det kemiske arbejdsmiljø med fokus på industrikemikalier i forhold til reproduktionsskader.

Se rapporten her 

Find flere informationer om rapporten her


Substitution

Arbejdsmiljørådet har ønsket at få undersøgt muligheder og barrerier for virksomheders substitution af farlige kemiske stoffer og materialer. Undersøgelsen er gennemført af Joblife, som har lavet 42 interviews med virksomheder i et bredt udvalg af brancher samt med rådgivere og leverandører. Alle er udvalgt ud fra en række fordelingskriterier som brancher, størrelser, geografi m.v.

Undersøgelsen identificerer muligheder og barrierer i relation til substitution og Joblife kommer med forslag til, hvordan potentielle muligheder bedst understøttes og barrierer bedst overkommes. En arbejdsgruppe på kemiområdet i regi af Arbejdsmiljørådet arbejder nu videre med undersøgelsens anbefalinger. 

Læs undersøgelsen her