Spring over hovedmenu

Møder i Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet afholder fire ordinære møder om året. Hertil kommer særlige temamøder, faglige arrangementer, eventuelle ekstraordinære møder o.a.
Formanden for Arbejdsmiljørådet fungerer som mødeleder, mens sekretariatet står for den praktiske del af mødeplanlægningen og for at tage referat.

Mødeforberedelse

Alle sager, der forelægges Arbejdsmiljørådet, bliver behandlet i rådets sekretariat og efterfølgende sendt via mail til rådsmedlemmerne. En del af sagerne, der kommer på dagsordenen på rådsmøderne, er inden rådsmødet blevet behandlet i et af rådets udvalg. Det drejer sig typisk om sager, som kræver en længere møderække eller høring af de enkelte organisationer. Andre sager kommer typisk fra eller via Arbejdstilsynet. Det kan være høringer, årlige afrapporteringer eller orienteringer om aktuelle sager.

Endelig er der viderebehandling af sager, hvor rådet har bedt sekretariatet om et oplæg, en uddybning, en faglig vurdering eller andet. I tilfælde hvor det skønnes nødvendigt inviteres oplægsholdere, forskere eller andre til at deltage ved enkelte dagsordenspunkter. Eksempelvis hvis der skal fremlægges en forskningsrapport bestilt af rådet.