Spring over hovedmenu

Rådets udvalg

Arbejdsmiljørådet har nedsat en række forskellige udvalg - både permanente og ad hoc-udvalg - der fungerer som mødeforberedende for Arbejdsmiljørådet. Det betyder, at udvalgene behandler specifikke emner og afgiver indstillinger til Arbejdsmiljørådet om, hvordan udvalget mener, at rådet skal agere.

Forretningsudvalget

Arbejdsmiljørådet har et forretningsudvalg, der mødes fire gange om året og forbereder sager til det kommende rådsmøde.

Arbejdsmiljørådets Forretningsudvalg har til formål at forberede, rammesætte og følge op på sager, der behandles i rådet. 

Forretningsudvalget kommer med indstillinger til rådet og kan desuden nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, hvis det skønnes nødvendigt.

Endvidere kan udvalget træffe afgørelser i sager af driftsmæssig karakter for at give Arbejdsmiljørådet bedre tid til de politiske drøftelser.

Læs mere om Arbejdsmiljørådets Forretningsudvalg her

Forretningsudvalgets sammensætning

Forretningsudvalget består af otte faste medlemmer, der alle sidder i rådet.

  • Louise Høst, formand for Arbejdsmiljørådet
  • Christina Suhr Raby, Chefkonsulent i DA
  • Flemming Grønsund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Lisbeth Kjersgård, konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Louise Koldby Dalager, kontorchef i Kommunernes Landsforening (KL)
  • Kim Melander, politisk chef for arbejdsmiljø og arbejdsliv i Ledernes Hovedorganisation
  • Nina Hedegaard Nielsen, chefkonsulent i Akademikerne (AC)
  • Sine Frederiksen, direktør i Arbejdstilsynet (AT)

Permanente og ad hoc udvalg

I alle andre udvalg end Forretningsudvalget kan både rådsmedlemmer, stedfortrædere og andre fra organisationerne indstilles til at deltage. 
Da underudvalgene behandler specifikke og ofte tekniske sager, giver det mulighed for, at organisationerne i rådet kan sende særligt fagkyndige personer til udvalgenes møder. Det sikrer en faglig velfunderet behandling og forhandling i udvalgene.