Spring over hovedmenu

Rådets udvalg

Arbejdsmiljørådet har nedsat en række forskellige udvalg - både permanente og ad hoc-udvalg - der fungerer som mødeforberedende for Arbejdsmiljørådet. Det betyder, at udvalgene behandler specifikke emner og afgiver indstillinger til Arbejdsmiljørådet om, hvordan udvalget mener, at rådet skal agere.

Forretningsudvalget

Arbejdsmiljørådet har er forretningsudvalg, der mødes syv gange om året og forbereder sager til det kommende rådsmøde.

Arbejdsmiljørådets Forretningsudvalg har til formål at forberede, rammesætte og følge op på sager, der behandles i rådet. 
Forretningsudvalget kommer med indstillinger til rådet og kan desuden nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, hvis det skønnes nødvendigt. 
Endvidere kan udvalget træffe afgørelser i sager af driftsmæssig karakter for at give Arbejdsmiljørådet bedre tid til de politiske drøftelser.

Læs mere om Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg her

Forretningsudvalgets sammensætning

Forretningsudvalget består af otte faste medlemmer, der alle sidder i rådet.

  • Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet
  • Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  • Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Signe Kofoed, konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Louise Koldby Dalager, kontorchef i Kommunernes Landsforening (KL)
  • Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Ledernes Hovedorganisation
  • Malene Salskov Amby, chefkonsulent i Akademikerne (AC)
  • Sine Frederiksen, direktør i Arbejdstilsynet (AT)

Permanente og ad hoc udvalg

I alle andre udvalg end Forretningsudvalget kan både rådsmedlemmer, stedfortrædere og andre fra organisationerne indstilles til at deltage. 
Da underudvalgene behandler specifikke og ofte tekniske sager, giver det mulighed for, at organisationerne i rådet kan sende særligt fagkyndige personer til udvalgenes møder. Det sikrer en faglig velfunderet behandling og forhandling i udvalgene. 

Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget blev nedsat i 2017 som følge af den politiske aftale En styrket arbejdsmiljøcertificering.

Udvalget har til opgave at overvåge og bidrage til udviklingen af certificeringsordningen generelt. Derudover skal udvalget have særligt fokus på, hvordan psykisk arbejdsmiljø håndteres af certificeringsorganer og understøtte arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med dens opgaver på certificerede virksomheder.

 

Læs mere om kommissoriet for arbejdsmiljøcertificeringsudvalget her

Arbejdsskadeudvalget blev nedsat i 2017, hvor arbejdsskadeområdet blev integreret i Arbejdsmiljørådets rådgivning af beskæftigelsesministeren.

Udvalget følger arbejdsskadeområdet og fremsætter forslag til styrkelse af den forebyggende og tidlige arbejdsmiljøindsats. Desuden understøtter udvalget Arbejdsmiljørådets rådgivning af beskæftigelsesministeren om arbejdsmiljø i forhold til at inddrage viden om, erfaringer med og ønsker til udvikling af arbejdsskadeområdet som en integreret del af arbejdsmiljøindsatsen.

 

Læs mere om Kommissoriet for Arbejdsmiljørådets arbejdsskadeudvalg her

I Dialogforum samarbejder repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø om tværgående aktiviteter. Herved udnyttes synergien ved en tættere kobling mellem det specifikke branchekendskab og det politiske niveau til at udvikle fælles og tværgående aktiviteter, der løfter den samlede arbejdsmiljøindsats og skaber mærkbare forandringer på arbejdspladserne.

 

Læs om rammerne for Dialogforums arbejde her

 

Ved forslag til tværgående aktiviteter bruges dette skema

 

Her kan du finde vejledningen til skemaet vedrørende forslag til tværgående aktiviteter til Dialogforum

Arbejdsmiljørådet har i en årrække haft et stigende fokus på kemiområdet og forebyggelse inden for det kemiske arbejdsmiljø. For at styrke og fokusere kemiindsatsen har Arbejdsmiljørådet i august 2020 besluttet at nedsætte et Kemiudvalg under Arbejdsmiljørådet. Udvalget vil i sit arbejde tage udgangspunkt i Arbejdsmiljørådets egne prioriteringer inden for kemiområdet samt i den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019.

 

Læs mere om kommissoriet for Kemiudvalget her

Overvågningsudvalgets medlemmer er udpeget af Arbejdsmiljørådet, og udvalget sekretariatsbetjenes af Arbejdstilsynet. Udvalget høres om spørgsmål vedrørende målinger og resultater i overvågningen af arbejdsmiljøet.

Formålet med den permanente overvågning af arbejdsmiljøet er at kunne måle effekter af arbejdsmiljøindsatsen og er en del af opfølgningen på målene på arbejdsmiljøområdet.

 

Læs mere om kommissoriet for Overvågningsudvalget her

Ifølge arbejdsmiljøloven skal Arbejdsmiljørådet høres ved lovændringer, eller når der kommer nye regler på arbejdsmiljøområdet.

Da der ofte er tale om tekniske og komplicerede sager, nedsætter rådet såkaldte regeludvalg, der fx kan indkalde eksperter på de områder, der skal laves regler om.

Efter behandling i regeludvalg kommer udvalget med en indstilling, som efterfølgende godkendes i Arbejdsmiljørådet, og indgår i Arbejdstilsynets indstilling til beskæftigelsesministeren, når regelændring forelægges for beskæftigelsesministeren til endelig godkendelse.