Spring over hovedmenu

"Dilemmaet er, at der måske er kemiske stoffer på danske arbejdspladser, som
potentielt kan skade frugtbarheden hos medarbejdere i den fødedygtige alder eller fostrets udvikling hos gravide. Hvis stofferne ikke er testet ordentligt, så kender vi ikke deres virkning, og så tager vi måske ikke de rigtige forholdsregler."


- Karin Sørig Hougaard, seniorforsker, NFA.(Kilde: https://arbejdsmiljoe.dk/nyheder/brug-mere-viden-om-reproduktionsskadende-kemiske-stoffer-i-arbejdsmiljoeet)

Seniorforsker Karin Sørig Hougaard har størstedelen af sit arbejds- og forskningsliv arbejdet med udsættelse for kemikalier i arbejdsmiljøet og helbred. Et hovedfokus i hendes forskning er, hvordan forskellige faktorer i arbejdsmiljøet påvirker menneskers reproduktion (fosterudvikling, frugtbarhed). Hun er forskeren bag en ny rapport, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udarbejdet for Arbejdsmiljørådets Kemiudvalg.

Rapport: Reproduktionsskadende stoffer på arbejdspladser i Danmark

Der fødes mere end 60.000 børn i Danmark hvert år. Langt de fleste mødre og fædre arbejder både før og under graviditeten. Faktorer i arbejdsmiljøet kan påvirke frugtbarhed, graviditet og fosterets udvikling. Det er imidlertid kun en beskeden andel af alle kemikalier, der er undersøgt for deres potentiale for at give reproduktionsskader. Arbejdsmiljørådet har ønsket at få viden om sammenhængen mellem kemisk arbejdsmiljø og reproduktionsskader i Danmark. I denne rapport fra NFA beskrives det kemiske arbejdsmiljø med fokus på industrikemikalier i forhold til reproduktionsskader.

Baggrund

En række kemiske stoffer kan påvirke vores evne til at få børn, graviditet og fosterets udvikling. Bruger danske virksomheder disse stoffer? Og i hvor høj grad er kemiske stoffer i arbejdsmiljøet egentligt undersøgt for om, de kan påvirke frugtbarhed og det ufødte barn?

Dét har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgt ved hjælp tal fra Produktregistret og en gennemgang af kravene til test for påvirkning af fertilitet og fosterudvikling fx i EU´s kemikalielovgivning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances)

 

 

 

Forholdsregler

Danmark har en række regler, om at undgå skadelig påvirkning fra kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Den kemiske risikovurdering beskriver fx, hvordan unødig påvirkning kan undgås efter STOP-princippet (Substitution, Tekniske og Organisatoriske foranstaltninger og Personlige værnemidler). Mænd og kvinder, der gerne vil være gravide, og kvinder i den tidlige graviditet arbejder under samme betingelser som ikke-gravide arbejdstagere. Gravide kvinder nyder imidlertid specifik beskyttelse mod påvirkninger i arbejdsmiljøet, så snart arbejdsgiver er informeret om graviditeten. Så skal en ”gravide-arbejdspladsvurdering” undersøge, om påvirkninger i arbejdsmiljøet kan udgøre en risiko for graviditet og amning.

Resultater

Danske virksomheder anvender ca. 275 stoffer, der kan skade fertilitet og/el. det ufødte barn, i mængder over 1 ton om året. Det viser tal fra produktregistret. Tallet dækker over stoffer, som har en harmoniseret (59 stoffer) eller notificeret (227 stoffer) klassifikation som reproduktionsskadende.

32 % af alle stoffer i Produktregistret, der anvendes i Danmark i over 1 ton/år, har haft ingen til begrænsede standardkrav til test for skade på fertilitet og det ufødte barn (400 stoffer). For de resterende 68 % af stofferne omfattede standardkravene relativ omfattende testning for påvirkning af reproduktion.

Konklusion

Danske virksomheder anvender stoffer, der kan skade frugtbarhed og graviditet. Der anvendes også stoffer, hvor der har været ingen el. begrænsede krav om at undersøge for reproduktionsskadende virkning, eller hvor kravene har været meget begrænsede. Vi ved ikke, om brugen af disse stoffer på danske arbejdspladser også fører til skadelig udsættelse af arbejdstagere.

Læs alle anbefalingerne inkl. mulige forebyggelsestiltag og forskningsprojekter i rapportens kap. 8-10.

Læs hele rapporten her