Spring over hovedmenu

Ny handlingsplan følger op på Arbejdsmiljørådets anbefalinger vedr. forebyggelse af dødsulykker

NYHED / 04-07-2023

Med arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023 blev der afsat 31,2 millioner kroner i perioden 2023-2026 til en helhedsorienteret indsats mod arbejdsulykker. Forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen er nu blevet enige om en konkret handlingsplan, der skal fremme en sund sikkerhedskultur og forebygge de meget alvorlige arbejdsulykker.

Handlingsplanen følger op på de anbefalinger, som Arbejdsmiljørådet sendte til beskæftigelsesministeren i marts 2023.

Handlingsplanen kan læses her

Planen skal understøtte målet om at reducere antallet af arbejdsulykker frem mod 2030 som aftalt i trepartsaftalen om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.

Med handlingsplanen nedsættes blandt andet en ekspertgruppe, der skal sikre ny viden om årsagerne til, at de alvorlige ulykker sker, så man fremover kan blive bedre til at forebygge arbejdsrelaterede dødsulykker. Der sættes også ind med en helhedsindsats mod arbejdsulykker over for virksomheder i de tre brancher, hvor over halvdelen af dødsulykkerne sker. Det drejer sig om Landbrug, Skovbrug og Fiskeri, Transport af gods samt Bygge- og anlægsbranchen.

Derudover bliver der i yderligere fire brancher udviklet vejledning, redskaber og værktøjer, som arbejdspladser kan bruge i arbejdet med at forebygge arbejdsulykker. De fire brancher er: Metal og maskiner, Slagterier, Politi, Beredskab og fængsler samt Vand, kloak og affald. Find den fulde pressemeddelelsen
 
Find den fulde pressemeddelelse her
Arbejdsmiljørådet fortsætter sine drøftelser om eventuelle supplerende initiativer til at forebygge de meget alvorlige arbejdsulykker og dødsulykker.

Nyt Arbejdsmiljøråd er konstitueret

Arbejdsmiljørådet er ved seneste møde blevet konstitueret på ny. Rådet er udpeget for perioden 1. januar 2023 til og med 31. december 2026. Rådet består af 20 medlemmer der er repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Rådet består af følgende medlemmer:

• Morten Skov Christiansen, Næstformand, FH

• Maria Klingsholm, Forbundssekretær, FOA

• Mads Samsing, næstformand, HK

• Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær, 3F

• Thomas Andreasen, formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget, Danmarks Lærerforening (DLF)

• Lene Christiansen, forbundssekretær, Dansk El-forbund

• Ulla Brund Jensen, arbejdsmiljøkonsulent, Dansk Metal

• Harun Dimirtas, næstforperson, DSR

• Tomas Kepler, formand for GL, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

• Nina Hedegaard, chefkonsulent, Akademikerne

• Christina Sode Haslund, politisk chef for arbejdsmiljø og sundhed, DA

• Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef, DI Dansk Industri

• Mette Møller Nielsen, chef for Arbejdsmiljø Byggeri, DI, Brancheservicecenter Byggeri, Arbejdsmiljø

• Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef, Dansk Erhverv Arbejdsgiver

• Benedicte Gjerding Dahlberg, erhvervspolitisk konsulent, Landbrug & Fødevarer

• Morten Holm Bundgaard, arbejdsmiljøchef, FA

• Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne

• Ole Lund Jensen, forhandlingschef, Danske Regioner

• Louise Koldby Dalager, kontorchef, KL

• Lotte Ravnholt Christensen, kontorchef, Medarbejder og KompetencestyrelsenTilforordnede (repræsentanter uden stemmeret):

• Sine Frederiksen, direktør, Arbejdstilsynet

• Anders Terp Bekhøj, Kontorchef KAL, Beskæftigelsesministeriet

• Steffen Bohni Nielsen, direktør, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

• Anette Pagh Rosenthal, speciallæge i arbejdsmedicin, Sundhedsministeriet


Læs mere om rådet her